שיפוץ חזיתות וגגונים
במתחם שוק תלפיות

מועצת העיר אישרה בתאריך 5.1.2021 את עדכון היקף הסיוע בשיפוץ חזיתות מבנים והחלפת גגונים במתחם שוק תלפיות, רחובות סירקין, לונץ ורחוב יחיאל ממפגש סירקין ועד מפגש החלוץ (כולל), 

קיימים שני מסלולים:

המסלול המלא

החלפת הגגונים במסגרת שיפוץ חזיתות כולל של הבניין, בסיוע עירוני.

עדיפות תינתן למסלול המלא.

המסלול לשיפוץ חזית המסחר בלבד

במידה ותוכח אי יכולת הדיירים לבצע שיפוץ חזיתות כולל, תיבחן האפשרות  לשיפוץ חזית המסחר בלבד בד בבד עם החלפת הגגון, בסיוע עירוני.

היקף הסיוע שינתן:

  • עבור שיפוץ חזיתות כולל של הבניין – מענק בשיעור 7,000 ₪ לבעל יחידת דיור (מגורים או עסקים) או 10,000 ₪ לבעל עסק במפלס הרחוב המשפץ את חזית העסק הפונה לרחוב וכן הלוואה ללא ריבית והצמדה עד 15,000 ₪ .
  • מענק נוסף עבור החלפת הגגונים בשיעור כולל של עד 2,000 ₪ למטר מרובע גגון, כולל תאורה, התקנה וחומרים, עד גמר סופי, ולא יותר מעלות הביצוע בפועל.

אופן ההרשמה לפרויקט

ההגשה הראשונית עד לתאריך: 1.5.21

להרשמה לפרויקט שיפוץ חזיתות והחלפת גגונים יש לעיין בקול קורא ולפעול לפי התנאים המופיעים בו.
מסמכים נדרשים להרשמה לפרויקט: 

  1. טופס בקשה לסיוע בשיפוץ חזיתות ממולא וחתום על ידי בעלי הזכויות בבניין.
  2. אומדן של עלות השיפוץ המוערכת –כולל החלפת הגגונים הישנים על פי המפרט המצורף, חתום ע"י בעל מקצוע וכן נסח רישום.
  3. פרוטוקול אסיפת דיירים לאישור השיפוץ -ופרטים מלאים של נציגי הדיירים בבניין לצורך הפרויקטלאחר אישור הבקשה יחתם הסכם משולש בין העיריה, בעלי הדירות והקבלן. וכן יוגש כתב התחייבות של בעלי הנכס והעסק בהתייחס להתקנתו ואחזקתו התקינה של הגגון החדש.
    1.  

את כל המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל: hazitot@haifa.muni.il
ניתן גם למסור את מסמכים ידנית במשרדי היעוץ המשפטי בעירייה.

לכל שאלה ניתן לפנות למייל: hazitot@haifa.muni.il

עיצוב ופיתוח: טכנולוגיות ומערכות מידע - עיריית חיפה